Tamam
İşgücü İstemi
İlan detaylarını görmek ve iş başvurusu yapmak için sisteme giriş yapınız.

Genel Hususlar ve Özel Şartlar
 

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:


A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:


1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

İŞ TANIMI

Hayvan Bakıcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak çalışmak.

BAŞVURU ŞARTLARI (BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA BULUNMASI GEREKEN ŞARTLAR)

-Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

-Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

-Adayın görevini devamlı yapmasına engel bulaşıcı hastalığı, sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) olmaması gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Ayrıca, aday göreve başlatılmadan önce, sağlık sorununun olmadığına dair tam teşekküllü sağlık kuruluşlarının birinden alınan sağlık raporu istenecektir.

-Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

-Başvurulan meslek için belirlenen; okul diploması, mesleki yeterlilik belgesi, ustalık/kalfalık belgesi, katılım belgesi/sertifikası vb. belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

 

MESLEĞE YÖNELİK GENEL VE ÖZEL NİTELİKLER

-Otomatik süt sağım sistemi, buzağı bakımı, beslenmesi, doğum ve tedavi konusunda tecrübeli olmak,

-Büyükbaş hayvancılık konusunda; Sürü yönetim sistemleri programını kullanma ve veri işleme konusunda bilgi sahibi ve tecrübe sahibi olmak,

-Dane yemlerin iklimlendirme ortamında çimlendirilerek, yeşil taze yem (hasıl) üretimi, ünitenin bakımı konusunda deneyimli ve tecrübe sahibi olmak.

-Hayvan yemlerinin miktarını tayin etmek, yem karma makinesinde yemlerini (rasyon) hazırlamak ve traktörle hayvanlara dağıtabilmek,

-Hayvanların sağlığına dikkat etmek, küçük hastalıklarda hayvanları tedavi etmek,

-Genel ahır-barınak temizliğini yapabilecek nitelikleri taşıyor olmak,

-Kamu ya da Özel Sektörde; büyükbaş, küçükbaş, manda, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, süt ve süt ürünleri üretim birimlerinin en az birinde; hayvan bakıcısı, çiftlik işçisi veya yardımcı çiftlik işçisi olarak çalışmış olmak ve sigortalı olarak belgelendirebilmelidir.

-İşletme içerisindeki hayvansal (büyükbaş, küçükbaş, Manda, kanatlı hayvan, arıcılık yetiştiricilik birimleri, süt ve süt ürünleri üretimi) ve bitkisel üretim birimlerindeki faaliyetlerde, idarece verilen görevleri yapabilecek nitelikte olmak,

-Pozisyona yönelik genel ve özel niteliklerde sayılı görev ve işlemlerin tamamını yerine getirebilecek beceri ve niteliklere haiz olmak.

GENEL KRİTERLER

-Yaş: 18-40 yaş arası olmak

-Cinsiyeti: Kadın/Erkek

-Öğrenim Seviyesi: en az ilköğretim mezunu olmak,

-Tecrübe: Başvura da mesleki tecrübe aranacaktır.

-Meslekteki Tecrübe süresi: En az 6 ay.

-Askerlikle İlişiği Olmamak(Yaptı/Muaf/Tescilli)

-Başvuru için Gerekli Mesleki Belge veya Dokümanlar: İstenilen mesleğe uygun ve İşletmenin genel işleyiş prensiplerinin gereği Yetkili Kurum/Kuruluşlardan onaylı belgeleri, okul mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet belgesini kapsar.

-Kamu ya da Özel Sektörde; büyükbaş/ küçükbaş, manda, kanatlı hayvan, arıcılık yetiştiricilik birimleri, süt ve süt ürünleri üretim birimlerinin en az birinde; hayvan bakıcısı, çiftlik işçisi veya yardımcı çiftlik işçisi olarak en az 6 ay çalışmış olmak ve sigortalı olarak belgelendirebilmelidir.

-Üniversitemiz büyükbaş çiftliğinde Otomatik süt sağım sistemi kullanılmasından dolayı; ilgili sürü yönetim programı kullanma konusunda eğitim aldığını gösterir, Katılım sertifikasına sahip olmak,

-Dane yemlerin iklimlendirme ortamında çimlendirilerek, yeşil taze yem (hasıl) üretimi konusunda deneyimli olmalı ve bu konuda Kurs Bitirme Belgesi veya Katılım Sertifikasına sahip olmak, (Çiftliğimizde kurulu olan, günlük taze yeşil yem (hasıl) üretim sistemini çalıştırmak, gerekli bakımlarını yapmak çok önemli olduğundan bu konularda tecrübesi olanların belge veya sertifika sunmaları gerekmektedir).

-Okul mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet belgesi ve öğrenci olmamak.

-Sürücü Belgesi (en az B sınıfı ve 2 yıl tecrübe sahibi olunması),

-Evrak kontrolünde istenen belgeler htts:imdb.mehmetakif.edu.tr internet sitemizde ilan edilecektir. Katılımcılardan ilan edilen evraklar eksiksiz olarak istenecektir. Evrakları eksik olanlar Noter tarafından çekilecek kura listelerine dahil edilmeyeceklerdir.

-Sınav Bilgileri ve Puanlama Kriteri: İlana çıkılan meslek için başvuruda bulunanların istenilen kriterleri sağlayıp sağlamadıkları, Üniversitemiz tarafından oluşturulacak komisyonlar tarafından iki aşamalı olarak değerIendirilecektir.

Birinci aşamada: Noter tarafından çekilecek kuradan önce, İşkur tarafından idaremize verilen katılımcı listelerinden mesleğe uygun başvuruda bulunan adaylardan istenilen belgelerin kontrolü,

İkinci aşamada: Evrakları uygun bulunan adayların noter kurası ile belirlendikten sonra mülakatlarının yapılması şeklinde olacaktır.

-Talep edilen Belge ve Dokümanların istenilen kriterlere uyup uymadığının kontrolü için kurulan komisyonun kontrol süreci;

-Mesleğin gereği istenilen belgeler bu süreçte kontrol edilecek, eksik ya da teyidi mümkün olmayan (sözle var olduğu söylenen ama fiziki olarak komisyona sunulmayan) ve belgesi olmayanlar elenecektir.

-Evrak kontrol sürecinde puanlama yapılmayacaktır.

-Bu süreçte; evrakları uygun bulunan katılımcılardan oluşan listeler üzerinden, noter tarafından uygun sayıda kura çekilecektir. Kura ile belirlenen asil listede yer alan katılımcılar kurulan komisyonlar tarafından sözlü mülakata ve gerek görülmesi halinde uygulama sınavına tabi tutulacaklardır.

Puanlama,

-Otomatik süt sağım sistemine entegre, ilgili sürü yönetim programını kullanma, veri girme-alma, takibi ve yorumlanması, 30 puan üzerinden puanlanacaktır

-Çiftliğimizde kurulu olan, günlük taze yeşil yem (hasıl) üretim sistemini çalıştırmak (dane yemlerin ıslatılması, tepsilere yayılması, tablaların temizliği ve sistemin hijyeni, sıcaklı/nem ve sulama sistemlerinin ayarlanması ve takibi, vb. işlem süreçleri) puanlama 30 puan üzerinden puanlanacaktır,

-Süt sağımı ve Hijyeni konularında uygulama yaptırılacak ve puanlama 20 puan üzerinden puanlanacaktır (Otomatik süt sağım sisteminin çalıştırılması, temizliği ve günlük bakımı vb. konular)

-Büyükbaş hayvanların ve Buzağıların bakımı, beslenmesi, rasyon hazırlama genel bilgisi ve Pastörize mama hazırlama makinesi kullanımı, 15 puan üzerinden puanlanacaktır

-İş güvenliği ve sağlığı bilgisi 5 puan üzerinden puanlanacaktır.

-Mülakatlar sonucunda yapılan puanlama neticesinde eşitlik sağlanması halinde öncelikle: Kamu yada Özel Sektörde otomatik süt sağım sistemine sahip büyükbaş hayvan tesisinde çalışanlar (belgelendirmeleri halinde), istenilen mesleğe uygun mesleki tecrübe ve deneyimi olanlar öncelikli sayılacaktır.

-Tüm bu süreçler, Değirmenler Mahallesi Cevat Sayılı Bulvarı adresindeki İstiklal Yerleşkemizde yürütülecektir.

-Tüm duyurular üniversitemiz web sayfası aracılığı ile yapılacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 
Nitelik ve Beceriler
 
 
Meslek Bilgileri
Meslek Deneyim
Hayvan Bakıcısı   6
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
Öğrenim
En Az Öğrenim Seviyesi : İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi :

Türkiye İş Kurumu © 2022