Tamam
Kimlik Bilgileri
T.C. Kimlik No:*
Ad:*
Soyad:*
Baba Adı:*
Doğum Tarihi:*
Telefon (Cep) : *

Güvenlik Kontrolü
Alttaki resimde görünen 4 basamaklı sayıyı, yukarıdaki kutuya yazınız.

Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

Kurum sitesine üye olmak isteyenler “Üyelik Sözleşmesi” başlığı altında bulunan maddeleri okuduğunu ve kabul ettiğini onaylar.
İŞKUR portalına üye olan kullanıcılar, verdikleri her bilginin doğru ve geçerli olduğunu kabul eder.
Bu bilgilerden dolayı oluşabilecek sorunlardan Kurum sorumlu değildir.

Sisteme üye olurken tercih ettikleri iletişim yöntemi (Fiziki adres, e-posta veya GSM numarasına kısa mesaj servisi) ile bilgilendirileceklerdir.
Tüm bildirimlerde ve yazışmalarda üye olurken verilen iletişim bilgileri esas alınır.
Kurum gerekli gördüğü durumlar ve işlemler için bildirilen fiziki adrese gönderimde bulunabilir.
Kuruma yanlış beyan edilen iletişim bilgisinden dolayı oluşabilecek hatalardan İŞKUR sorumlu olmayacaktır.

Sisteme üye olurken kullanıcılar tarafından şifre belirlenmektedir.
Bu şifrenin gizliliği kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, şifresinin izinsiz kullanıldığını tespit etmesi durumunda Kurumu haberdar etmekle yükümlüdür.
Bu şifrenin kullanıcıdan izinli ya da izinsiz olarak kullanımından dolayı ortaya çıkacak sorunlardan Kurum sorumlu tutulamaz.

Aydınlatma Metni

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KVKK AYDINLATMA METNİ

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (“Kurum”,) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği hususlarına azami önem vermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla hareket ederek; sunulan uygulama ve hizmetlerden (E-Şube, e-Devlet, ALO170, Hizmet Noktası, Hizmet Merkezi, Mobil Uygulamalar) yararlanan tüm kullanıcılara ait kişisel verilerin toplanması, muhafazası, işlenmesi, mevzuata uygun olarak aktarımı, ne kadar süreyle saklanacağı, veri sahiplerinin hakları vb. gibi sorumlulukların mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulandığını aydınlatmak üzere işbu Aydınlatma Metni hazırlanmıştır.

Kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatına haiz Kurumun merkez adresi “Emniyet Mahallesi Mevlâna Bulvarı No:42 Yenimahalle/ANKARA” dır.

TANIMLAR

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun): 07/04/2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği
  Kurum tarafından elektronik veya fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerinizin veri sorumlusu Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüdür.
   
 2. İşlenen Kişisel Veriler
  • Kimlik Bilgileriniz: (TCKN, Adı Soyadı, Anne – Baba Adı, Anne Kızlık Soyadı, Doğum Yeri, doğum Tarihi, Cinsiyet)
  • İletişim Bilgileri: (E-posta Adresi, Telefon Numarası, Adres Bilgisi)
  • Lokasyon Bilgileri: (Bulunduğu yerin konum bilgileri)
  • Özlük Bilgileri: (Bordro Bilgileri, İşe Giriş - Ayrılış Belgesi Kayıtları, Hizmet Dökümü, Özgeçmiş bilgileri)
  • Hukuki İşlem: (Adli makamlarla yazışmalar, Dava Dosya Bilgileri)
  • Fiziksel Mekan Güvenliği: (Çalışan ve ziyaretçilerin giriş-çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları, Araç Plakası)
  • İşlem Güvenliği: (IP Adresi, İnternet sitesi giriş-çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri, çerez bilgileri)
  • Finans: (Sosyal Yardım Bilgileri, Kuruma tarafından yapılan ödeme bilgileri, Kuruma olan borç bilgileri, IBAN Bilgisi)
  • Mesleki Deneyim: (Diploma Bilgileri, Gidilen Kurslar, Sınav bilgileri, Meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri, mesleki iş tecrübeleri, mesleki eğilim bilgileri)
  • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: (Dijital ve fiziki toplantı kayıtları, online eğitim kayıtları)
  • Sağlık Bilgileri: (Engellilik durumuna ait bilgileri, kişisel sağlık bilgileri)
  • Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri: (eski hükümlülük durumuna ait bilgiler, gizlilik kararları)
  • Sosyoekonomik Durum
  • Kişisel Mesleki Test Bilgileri,
  • Program Uygunluk Bildirimi,
  • Teşvik Yararlanma Bilgileri,
  • Evlat Edinme Durumu
    
 3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
  Kurum faaliyetlerini sürdürebilmek ve - Kanunun 4, 5 ve 6ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme amaçları çerçevesinde, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülen esas ve usuller doğrultusunda kişisel verileri işleyebilmektedir. Paydaşlarımıza ilişkin kişisel veriler gerek doğrudan gerekse de dolaylı yöntemlerle Kurum birimleri, internet sitesi, sosyal medya vb. araçlarla yazılı, sözlü, görsel veya elektronik şekilde toplanabilir. Kanun kapsamında elde edilen kişisel veriler;
  • Kurum görev alanına giren hizmetlerden vatandaşlarımızı faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz ve/veya ortaklarımız tarafından yapılması,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarından ve ilgili paydaşlardan gelen bilgi ve diğer taleplerin zamanında karşılanabilmesi
  • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi
  • Hukuki işlemlerin icrası ve hukuki süreçlerin takibi
  • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi
  • Bilişim ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
  • Kurum ve personel güvenliğinin sağlanabilmesi
  • Ziyaretçi ve toplantı katılımcıları ile ilgili süreçlerde koordinasyonun sağlanması
  • Her türlü kanal aracılığıyla kurum paydaşları ve ziyaretçileri tarafından iletilecek öneri/dilek/şikâyet ve taleplerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi
  • Mevzuatsal ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,
  • Kullanıcı talepleri ile ilgili gerekli işlemlerin yapılabilmesi, Kurum şifresinin tanımlanması/değiştirilmesi sürecinin başlatılması ve ilgili süreç işlemlerinin yürütülmesi,
  • Online ve mobil işlemlerin yürütülmesi,
  • Kurum bilişim sistemlerinin mevzuat ve güvenlik analizi kapsamında saklanması gereken log kayıtlarının tutulması ve takibi,
  • Kurumun web sunucusunun güvenliğinin temini,
  • Kurumun iş arayan ve işveren profil sayfasında iletişim bilgilerinin alınması, güncellenmesi, Kurum tarafından yapılan/ yapılacak bilgilendirmelerde bu iletişim bilgilerinin kullanılması,
  • Mobil cihazlara özel anlık bildirim anahtarı sürecinin gerçekleştirilmesi,
  • Arızaların tespiti ve giderilmesi çalışmalarının yürütülmesi,
  • Verilen destek ve hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
  • Kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi,
  • Profilinize uygun hizmet sunum modellerinin kullanılabilmesi,
  • Adınıza, hesabınıza gerektiğinde ilgili ödemelerin yapılabilmesi.
  • Kurum hizmetlerinin basın araçları ile tanıtılması,
  • Vatandaşların kayıtlarının oluşturulması ve yönetilmesi,
  • Vatandaşlar ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz çalışmalarının
  • yapılması,
  • Hizmet şartlarımızda ve elektronik hizmetlerimizde meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,
  • Hizmet temini süresince çözüm ortaklarıyla yürütülen işlerin planlanması,
  • Kurum iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
  • Vatandaşların sunulan hizmetten memnuniyetlerini ölçmek amaçlı olan anketler de dâhil olmak üzere, araştırma çalışmaları ve analizinin yürütülmesi,
  • Hukuki süreçlerin ve diğer resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
  • Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
  • Hizmet ve projelerin sürdürülmesi, Kurum faaliyetlerinin ve politikalarının yürütülebilmesi,
  • Vatandaşlar ve Kurum ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,
  • Kurum görev alanına giren hizmet alanına bağlı faturalandırma da dâhil olmak üzere mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,

   amaçlarıyla ve Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen hallerde ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verileri işlenebilmektedir.

 4. Kişisel Verilerin Aktarımı
  Kişisel verileriniz; Kanunun 8 ve 9 uncu maddelerinde yer verilen kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin düzenleme kapsamında ve bu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlar dahilinde; yurtiçi ve üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, yurtiçindeki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler, icra müdürlükleri, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, bankalar, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılarına ilgili mevzuat hükümleri ve protokoller kapsamında aktarılabilecektir.
   
 5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kurum ile iletişime geçilmesi ve/veya hukuki ilişkinin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince ilgili kişilerden, Kurum ile işbirliği yapılan ya da sözleşme ilişkisinin bulunduğu çözüm ortakları dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla çağrı merkezi, kamera ve ses kaydı, başvuru formları, web siteleri üyelik ve iletişim formları, internet, mobil uygulamalar, web siteleri, e-bülten kayıt formları, çerezler, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, toplantılar, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla Kanunun 5, 6 ve 8  inci maddelerinde öngörülen çerçevede kişisel veriler toplamaktadır. Söz konusu yöntemlerle toplanan kişisel veriler Kanunun kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları çerçevesinde, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  Kişisel verileriniz, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanılarak işlenecektir.

 6. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Kanun Kapsamındaki Hakları
  Kanunun 11 inci maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.
  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme 
  • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

  Yukarıda bahsi geçen haklar, Kanunun 13 üncü maddesi ve 10/03/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde veri sorumlusu sıfatına haiz Kuruma başvurmak suretiyle kullanılabilir.
   
 7. Veri Sorumlusuna Başvuru
  • Yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektup ile “Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Emniyet Mahallesi Mevlâna Bulvarı No:42 Yenimahalle/ANKARA” adresine,
  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile yapılacak başvurular ise 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak turkiyeiskurumu@hs01.kep.tr adresine,
  iletilmelidir.

  İlgili Kişi tarafından yapılacak başvuruda talep edilen husus açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup haklarınıza ilişkin talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

  Kişisel Verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.

Açık Rıza Metni

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

İşbu Açık Rıza metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Kurum) tarafından  ilgili kişilerden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesineilişkin ilgili kişilerin açık rızalarının  alınmasıamacıyla düzenlenmiştir. Aydınlatma metni, Kurumun “https://www.iskur.gov.tr/kurumsal-bilgi/kisisel-veri/“ uzantılı resmi web sitesinde yayınlanmaktadır.

Kurum tarafından, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Aydınlatma Metni çerçevesinde;

Kişisel verilerin, Veri Sorumlusu sıfatıyla Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; işsizliğin azaltılması, istihdamın arttırılması, kapsayıcı istihdam politikalarının geliştirilmesi, etkin bir iş gücü piyasası oluşturulması ve piyasanın ihtiyaçlarını tespit edip bu doğrultuda işgücü arz ve talebinin eşleştirilmesi, istihdama erişiminin kolaylaştırılması, işsizlikle mücadelede etkin tedbirlerin geliştirilmesi, işgücünün mesleki beceri ve tecrübesinin geliştirilmesine katkı sunulması, istihdam edilebilirliğin arttırılması, işini kaybedenlere geçici gelir desteği sağlanması, istihdama ilişkin tedbirlerin sosyal diyalog içerisinde geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi, bu hizmetlerin yazılı ve görsel araçlarla tanıtımının sağlanması amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak kişisel verilerimin; Kanunun 4 üncü maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceği; elde edileceği, kaydedileceği, işlenme amacına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde muhafaza edilebileceği, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceği ve aktarılabileceği  hususları tarafımın bilgisine sunulmuştur. Bu kapsamda;

 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad- soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgileri, taşıt plakası vb. bilgiler,
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler,
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar,
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler,
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen;  Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen veriler,
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kuruma yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler,

olmak üzere; Kurum nezdinde paylaştığım kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin bilgilendirmeleri içeren “Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Açık Rıza Beyanı”nın tarafımca incelenmiş olduğunu, söz konusu metne onay vererek açık rıza metni kapsamında yer alan bilgilere ilişkin Kurum tarafından tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, metni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin açık rızam bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Onay Veriyorum.