Tamam
İşgücü İstemi
İlan detaylarını görmek ve iş başvurusu yapmak için sisteme giriş yapınız.

Bu ilana sadece Kişisel Durumu "Engelli" olanlar başvurabilir.
Genel Hususlar ve Özel Şartlar
 

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:


A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:


1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından organize edilen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

AÇIKLAMALAR


1.    İlan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 657 Sayılı Kanunun 4/D Maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yukarıda belirtilen tabloda belirtilen unvanlarda noter kurası yöntemiyle "sürekli işçi" alınacaktır.

2.    Her aday yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilir.

3.    Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4.    Sandıklı Belediyesi Hüdai Kaplıcaları İşletme Müdürlüğü İktisadi İşletmesi ALINACAK OLAN SÜREKLİ İŞÇİ NOTER KURASI USÛLÜNE TABİ TALEPLERDEN ; Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı, mesleğindeki personellere ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından Sandıklı Belediyesi'ne gönderilmesine müteakip Sandıklı Belediyesine başvuru sahibi adaylarca evrak teslimi yapılacaktır. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) nun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup boş kadronun 4 (dört ) katı asıl ve 4 (dört) katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asil ve yedek aday listeleri Sandıklı Belediyesi web sayfasında (www.sandikli.bel.tr) ilan edilecektir.

5.    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Sandıklı Belediyesi'ne gönderilen listelerde yer alan adaylar, Noter kurasından önce Sandıklı Belediyesi web sayfasında (www.sandikli.bel.tr) belirtilen tarihlerde Sandıklı Belediyesi'ne başvuru evraklarını ibraz etmek zorundadır. Belirtilen tarihlerde başvuru evraklarını ibraz etmeyen adaylar, eksik belge tespiti yapılan adaylar, başvuru niteliklerini taşımayan, gerçeğe aykırı ve yanıltıcı beyanda bulunan adaylar Noter kurasına alınmayacaktır.

6.    Noter kurası sonucu Sandıklı Belediyesi'ne gönderilen listelerde yer alan adaylar için Sandıklı Belediyesi web sayfasında (www.sandikli.bel.tr) belirtilen tarihlerde Sözlü Mülakat yapılacaktır.

7.    Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. Belirlenen asil ve yedek aday listeleri Sandıklı Belediyesi web sayfasında (www.sandikli.bel.tr) ilan edilecektir.

8.    Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’nci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

9.    Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Sandıklı Belediyesi web sayfasından www.sandikli.bel.tr takip etmeleri önem arz etmektedir.

10.  Noter Kurası sonucuna göre Sandıklı Belediyesi Hüdai Kaplıcaları İşletmesi işçi alımı için alınacak olan sürekli işçilerin görev yerleri Sandıklı Belediyesi tarafından belirlenecektir.
 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

 

1-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2-18 yaşını tamamlamış olmak ve 36 yaşından gün almamış olmak.

3-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4-Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5-Engellilik raporu en az %40 olmak.

6- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

7-İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

8- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan, sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecek, göreve başlamış olsalar bile görevlerine son verilecektir.

9- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9.maddesinde "Talebin ilanından itibaren, adaylara (...)(1> (5) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.)

10-    Başvuran adaylar Sandıklı Belediyesi diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

 

ÖZEL ŞARTLAR


1. Bilgisayar Bakım ve Onarım meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir güncel SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.

2. Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı meslek başvuru yaş sınırı; 18 yaşından büyük, 36 yaşından gün almamış olacaktır.

3. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar meslek alanı ile ilgili tercihen Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) belgesine (kurs/sertifika) sahip olmak.

4. B sınıfı sürücü belgesi olup seyahat engeli bulunmamak.

5. En az öğrenim seviyesi: Ortaöğretim - En çok öğrenim seviyesi: Ortaöğretim

6. Mesleğin kalite ve verimlilik gereksinimlerine uygun olarak, meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.

 

A) KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMİ, KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI


1.    Kura işleminin 27/05/2021 tarihinde Perşembe günü saat 14:00'te Sandıklı Belediye Düğün Sarayı'nda yapılması planlanmış olup herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Sandıklı Belediyesi web sayfasından  (www.sandikli.bel.tr) duyurulacaktır.

2.    Sözlü Mülakat 31/05/2021 - 04/06/2021 tarihleri arasında ve 09:00 - 12:30 ile 14:00 - 17:30 saatleri arasında Sandıklı Belediyesi'nde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Sandıklı Belediyesi web sayfasından (www.sandikli.bel.tr ) duyurulacaktır.


B)    KURAYA KATILMA İŞLEMİ İÇİN EVRAK KONTROLÜ YAPILMAK ÜZERE ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER


1.    Başvuru Dilekçesi

2.    Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

3.    Müracaat tarihinden itibaren son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

4.    Müracaat tarihinden itibaren son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

5.    Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi ve başvuru yapılan meslek için özel şartlarda belirtilen belge/sertifika aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

6.    Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

7.    SGK' den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (E-devlet çıktısı)

8.    Müracaat tarihinden itibaren son bir ay içerisinde alınmış SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi (E-devlet çıktısı)

9.    Müracaat tarihinden itibaren son altı ay içerisinde Sandıklı İlçesi sınırları içerisinde ikamet ettiğini gösterir belge. Adaylardan ayrıntılı ikametgah adresi talebinde bulunulacaktır. (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresler dikkate alınacaktır.)

10.    Başvuru yapan adaylar, istenilen belgeleri şahsen (28/04/2021 - 30/04/2021 tarihleri arasında) Sandıklı Belediyesi'ne teslim edecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan personeller durumlarını resmi olarak belgelendirmek şartıyla belgelerini noter vekâletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

 

C)    ATAMA İŞLEMLERİ


Sandıklı    Belediyesi    Hüdai Kaplıcaları  İşletme  Müdürlüğü    İktisadi İşletmesi’ne  ALINACAK  ADAYLARDAN ;

1.    Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

2.    Deneme süresi iki ay olup bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

3.    Doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir.

4.    Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


NOT
1- Ülkemizde de görülmekte olan CORONAVİRÜS- COVID-19  salgını  nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla  başvuru şartlarını taşıyan adaylar ;  İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden  başvurularını yapacaktır.

2- İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerimizden başvuru alınmayacaktır.

 

 
Nitelik ve Beceriler
 
 
Meslek Bilgileri
Meslek Deneyim
Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı 3  
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
Öğrenim
En Az Öğrenim Seviyesi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
En Fazla Öğrenim Seviyesi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Türkiye İş Kurumu © 2021