Tamam
İşgücü İstemi
İlan detaylarını görmek ve iş başvurusu yapmak için sisteme giriş yapınız.

Genel Hususlar ve Özel Şartlar
 

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:


A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:


1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine, özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,
 5. Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
 6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
 7. Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışma durumunda bir engel durumu olmaması gereklidir.
 8. Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi ve/veya kronik hastalığının bulunmaması gerekmektedir.
 9. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımaları gerekmektedir.
 10. Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
 11. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 12. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

1-BAŞVURU

Başvurular İŞKUR’un internet sitesinden 17/09/2020 - 21/09/2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

NOT: Ülkemizde de görülmekte olan KORONAVİRÜS- COVID-19  salgını  nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla  başvuru şartlarını taşıyan adaylar,  İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden  başvurularını yapacaktır.

2-KURA İŞLEMLERİ

 • İŞKUR tarafından kura çekilişi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekiliş tarihi 24/09/2020 saat 14:00 olarak belirlenmiş olup bu tarih ve saatte bir değişiklik ihtiyacı hâsıl olması halinde bu durum, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun resmi web sayfasında (btk.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.
 • Kura çekilişi ilgili noter huzurunda gerçekleştirilecek olup tüm başvuru sahipleri arasından, açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir.
 • Kura sonucu belirlenen adaylar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun resmi web sayfasında (btk.gov.tr.) duyurular bölümünde kurayı takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde yayımlanacaktır.

3-SÖZLÜ SINAV/MÜLAKAT İŞLEMLERİ

 • Sözlü sınav (güvenlik görevlileri için sözlü sınav ve spor mülakatı) adayların başvurdukları hizmet alanına yönelik mesleki yetkinliklerine ve eğitim düzeylerine uygun yapılacaktır.
 • Adaylar sözlü sınavda mesleki bilgi ve becerileri ölçülerek 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
 • Mesleki bilgi, beceri ve görevlerine ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.
 • Sınav kurulu, Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup bu puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır.
 • Yapılan sözlü sınav sonucunda (güvenlik görevlileri için sözlü mülakat ve spor mülakatı) asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 • Sözlü sınav/Mülakat tarihi kura sonucu ile birlikte Kurumumuz web sayfasında (btk.gov.tr) yayımlanacaktır.

 

4-SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 3 (üç) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine Kurum web sayfasında yapılan duyuru ile bildirilecektir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faks, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

5-BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Kura çekimi sonrası belirlenen ve sözlü sınav/mülakattan başarılı olan asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Ankara Merkez Hizmet Binası’na teslim edeceklerdir. Evrak teslim tarihi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu web sayfasında (btk.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

Bu kapsamda adaylardan istenecek belgeler;

 • 1 adet kimlik fotokopisi,
 • Adli Sicil Durum Belgesi, Askerlik Durum Belgesi (Belgeler E-Devlet’ten barkotlu çıktı olarak alınabilir.), diploma fotokopisi (Diplomanın aslı Ankara Merkez Hizmet Kuruluşu görevlisi tarafından görülerek, fotokopisi aslı gibidir onayı yapılacaktır.) veya E-Devlet Sistemi’nden alınmış barkotlu mezun belgesi,
 • Güvenlik Görevlisi olarak başvuru yapan adaylardan temel eğitim belgesi ve (silahlı) özel güvenlik kimlik kartı (5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14'üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamak).

6-ATAMA VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Ankara Merkez Hizmet Binasına istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 3 (Üç) iş günü içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

Asil adaylardan atama şartlarını taşımadığı tespit edilen, atama hakkından feragat eden, atanıp göreve başlamayan, belge teslim etmeyen gibi nedenlerle boş kalan kadrolara yedek adaylar arasından atama yapılmak üzere söz konusu durumun ortaya çıkması sonrasında istenilecek belgeler ve atama teklifi, sıradaki yedek aday için aynı usulle yapılacaktır.

İLAN ŞARTLARI

Güvenlik Görevlisi (Silahlı)

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • 18-30 yaş aralığında olmak,
 • 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak (yükseköğretim kurumlarının güvenlik ile ilgili fakülte ve yüksekokullarından mezun olanlar için güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz),
 • Ankara il sınırları içerisinde ikametgâh etmek şartı aranmaktadır.
 
Nitelik ve Beceriler
 
 
Meslek Bilgileri
Meslek Deneyim
Güvenlik Görevlisi (Silahlı)  
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
Öğrenim
En Az Öğrenim Seviyesi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
En Fazla Öğrenim Seviyesi :

Türkiye İş Kurumu © 2020