Tamam
İşgücü İstemi
İlan detaylarını görmek ve iş başvurusu yapmak için sisteme giriş yapınız.

Genel Hususlar ve Özel Şartlar
 

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:


A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:


1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

B) Özel Hususlar:

BAŞVURU ŞARTLARI

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesini birinci fıkrasının (A) bendinin (1),(4),(5),(6),(7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2-Son başvuru tarihi itibariyle  18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış  olmak.

3-İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak.

4-Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile ;

a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.

b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine ,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet ,irtikap, rüşvet ,hırsızlık. dolandırıcılık ,sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma ,edimin ifasına fesat karıştırma ,suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama , kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkum olmamak.

c. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine ,özel hayata ve hayatın gizli alanına ,cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

5-Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

6-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ,yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

7-Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (bedensel ve fiziksel) gerekmektedir.Başvuran aday bunu kabul etmiş sayılacaktır.Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

8-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında  Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. Maddesine göre “Kamu kurum ve kuruluşları işe yerleştirilecek kişilerin ;Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri ,güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.” denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı olmak.

10-Alınacak sürekli işçi kadroları: 

TEMİZLİK PERSONELİ İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER (5 KİŞİ)

1- En az ilköğretim, en çok ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak

2-Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.

3-Başvuru şartlarının 7 inci maddesine göre Temizlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.

4-35 yaşını doldurmamış olmak.

5-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

1-Noter kurasına katılacakların isim listesi 26.02.2020 günü (www.pdb.tau.edu.tr) adresinde duyurularda yayınlanacaktır.

2-Noter kura çekimi 28.02.2020 günü saat 10:00 ‘da Türk-alman Üniversitesi’nde Beykoz 1. Noteri huzurunda gerçekleştirilecektir.

3-İstekli adaylar kura çekimini izleyebilir.

4-Kura sonucu belirlenen adaylar (www.pdb.tau.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ

Belge teslim tarihi ,kura sonucu belirlenen adayların (www.pdb.tau.edu.tr) internet sitesinde açıkladığı gün belirtilecektir.

Hazırlanması gereken tüm belgeleri “Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı K:3- İdari Personel (Şahinkaya Cad. No:106 Beykoz/İSTANBUL)” odasına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav günü, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ,üniversitemiz web sayfasında (http://www.pdb.tau.edu.tr) internet adresinde duyurulacaktır.Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup , ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

KURA SONUCU SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1-Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

2-(2) adet Vesikalık fotoğraf.

3-Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet sistemi üzerinden  evrak teslim tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.)

4-SGK’dan emeklilik ,yaşlılık aylığı almadığını gösterir onaylı belge.

5-Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilir.)

6-Diploma /Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi (ilkokul, ortaokul, ortaöğretim)

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1-Kura çekimi sonucu ilgili noter tarafından gönderilen listeler ve İŞKUR tarafından gönderilen listeler ile ilgili sözlü sınav yeri ve tarihi ile ilgili bilgiler Üniversitemiz kurumsal internet (http://www.pdb.tau.edu.tr) sayfasında takip edilebilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2-Sözlü sınav sonucunda ,açık işçi sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.İşe başlamayanlar,deneme süresi içerisinde işten ayrılanlar ve gerekli şartları taşımadığı  bu süre içerisinde tespit edilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.

3-Asil ve yedek üyeler Üniversitemiz internet sayfasından (http://www.pdb.tau.edu.tr) ilan edilecektir.

4-Yapılan sözlü sınavda asil olarak belirlenenlerin yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.

 
Nitelik ve Beceriler
 
 
Meslek Bilgileri
Meslek Deneyim
Temizlik Görevlisi  
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
Öğrenim
En Az Öğrenim Seviyesi : İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Türkiye İş Kurumu © 2022