Tamam
İşgücü İstemi
İlan detaylarını görmek ve iş başvurusu yapmak için sisteme giriş yapınız.

Genel Hususlar ve Özel Şartlar
 

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:


A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:


1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

1.Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

2.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

3.Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

BAŞVURU VE MÜLAKAT SÜRECİ

İŞ BAŞVURUSU

Personel alımına ilişkin ilan İŞ-KUR internet sitesinde yayımlanacak olup, şartları sağlayan adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ

İŞKUR tarafından bildirilen nihai listede yer alan adayların Ek-1’de yer alan belgeleri 19/02/2020 tarihinden itibaren 23/02/2020 tarihi 23:59’a kadar sage.ik@tubitak.gov.tr  adresine e-posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Söz konusu tarih aralığında değişiklik olması durumunda www.sage.tubitak.gov.tr internet adresinden duyuru yapılacaktır.

Bildirilen son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ile e-postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Belgelerini göndermeyen ya da eksik gönderenler ile geçersiz başvurular kura çekimine ve sözlü mülakata alınmayacaktır.

KURA TARİHİ VE YERİ

Noter huzurunda yapılacak olan kura çekimi 27/02/2020 tarihinde saat 14:00’da Gökçeyurt Mah. TÜBİTAK SAGE Kümeevleri No:1 Mamak/ANKARA adresinde bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Yerleşkesinde yapılacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda www.sage.tubitak.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Adaylar, istemeleri hâlinde kura çekimini izleyebilirler. Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

MÜLAKAT TARİHİ VE YERİ

Sözlü mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar  www.sage.tubitak.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

AÇIKLAMALAR

1.İŞKUR tarafından gönderilen nihai listede yer alan adaylardan kura çekimi öncesinde ilanda belirtilen şartları sağlayıp sağlamadıkları kontrol edilmek üzere Ek-1’de yer alan başvuru evrakları incelenerek ilanda belirtilen şartları sağlamayan, evraklarını göndermeyen veya eksik gönderen adaylar geçersiz sayılarak kura çekimine alınmayacaktır. Geçerli başvuru yapan adaylar kura çekimine alınarak kura çekimi sonucunda belirlenen asil adaylar sözlü mülakata tabi tutulacaktır. Sözlü mülakata katılmayacağını bildiren asil adayın yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yedek aday mülakata davet edilecektir. Evrak kontrolünden sonra geçerli aday sayısı açık iş sayısının 4 katı veya daha az olması durumunda kura çekimi yapılmayarak yedek aday belirlenmeyecek ve geçerli tüm adaylar sözlü mülakata alınacaktır.

 2.Önlisans düzeyinde istihdam edilecek adaylar için sözlü mülakata alınacak asil adayların listesi;

 a) Evrak kontrolünden sonra geçerli olan adaylar arasından açık iş sayısının 4 katı;

 b) Öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan evrak kontrolünden sonra geçerli olan adaylar arasından açık iş sayısının 4 katı olarak noter huzurunda kura ile belirlenecektir.

Kura ile ayrıca (a) ve (b) maddeleri için açık iş sayısının 4 katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asil ve yedek aday listeleri www.sage.tubitak.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

3.Sözlü mülakat tarihi ve yeri www.sage.tubitak.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Sözlü mülakata girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

4.Sözlü mülakatta tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.

5.Mülakat komisyonu tarafından, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenebilecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayan veya deneme süresi içinde işten ayrılan asil adayın yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.

6.İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav sonuçları, asil ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular www.sage.tubitak.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

7.Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.

 

EK-1: TALEP EDİLEN BELGELER:

SIRA NO

ÖĞRENİM DURUMU

BAŞVURU YAPILACAK İLAN

TALEP EDİLEN BELGELER

1

ÖNLİSANS MEZUNU

MEMUR (KORUMA)

 

  1. TÜBİTAK İş Başvuru Formu
  2. Özgeçmiş
  3. Diploma fotokopisi
  4. Silahlı Özel Güvenlik Belgesi

 

Nihai listede öncelik kapsamında gelen adayların öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgelerini göndermesi gerekmektedir.

YETKİNLİK ÖZETİ :

1) T.C. Vatandaşı olmak.
2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak
3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
4) Askerlik ile herhangi bir ilişiği bulunmamak.
5) Silahlı Özel Güvenlik belgesine sahip olmak.
6) Vardiyalı çalışma ve gece çalışması yapmaya engel bir durumu olmamak.
7) Kamera sistemleri izleme/kullanma konusunda tecrübeli olmak.
8) Özel güvenlik alanında çalışmış olmak tercih sebebidir.

 
Nitelik ve Beceriler
 
 
Meslek Bilgileri
Meslek Deneyim
Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı  
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
Öğrenim
En Az Öğrenim Seviyesi : Önlisans
En Fazla Öğrenim Seviyesi : Önlisans

Türkiye İş Kurumu © 2021