Tamam
İşgücü İstemi
İlan detaylarını görmek ve iş başvurusu yapmak için sisteme giriş yapınız.

Genel Hususlar ve Özel Şartlar
 

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:


A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:


1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

A) GENEL ŞARTLAR
1.Türk vatandaşı olmak,
2. Son müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, olmak,
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal-düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırılmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
7. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecil veya muaf olmak),
8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır.

B) ÖZEL ŞARTLAR
1. İlkokul veya ortaöğretim mezunu olmak,
2. Kazanan adaylar için; temizlik kimyasallarına alerjisi olmadığını belgelemek
3. Kazanan adaylar için; sağlık raporu almak.

C) İlan ve Başvuru İşlemleri ile Kura - Sözlü Sınav Tarih ve Yeri
İlan ve Başvuru: 16-20 Aralık 2019
Başvuru şartlarını taşıyanların ilan edilmesi: 25.12.2019

Kura Tarihi ve Saati: 26.12.2019 tarihi saat 09:00-12:00
Kura Yeri: Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok Erguvan Salonu Yıldırım/BURSA
Kura Sonucunun İlanı: 27.12.2019

Sözlü Sınav Tarihi ve Saati: 07.01.2020 tarihi saat 08:30-17:00
Sözlü Sınav Yeri: Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok Z-56 No’lu Oda Yıldırım/BURSA
Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı: 09.01.2020

D) AÇIKLAMALAR
1. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 2. Temizlik Görevlisine ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine müteakip sınava alınacak asıl ve yedek listeler belirlenecektir. Sözlü Sınava alınacak asıl adayların listesi; İŞKUR'un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle boş kadronun dört katı noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek olup toplam istihdam sayısının 4 (dört) katı sayıda asil/yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asil ve yedek aday listeleri Bursa Teknik Üniversitesi web sayfasında ( https://www.btu.edu.tr ) ilan edilecektir.
3. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan ve çekilecek Noter Kura sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanacak adayların sözlü sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Bursa Teknik Üniversitesi web sayfasında ( https://www.btu.edu.tr ) ilan edilecek olup bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
4. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
5. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.
6. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında iptal edilecektir. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadronun nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adayların ataması iptal edilerek göreve başlatılmayacaktır.
7. Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazananlardan; doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Bursa Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
8. Başvuru yapan adayların başvuru, kura, sınav ve atama sürecini Üniversitemizin web sayfasından (https://www.btu.edu.tr) takip etmeleri önem arz etmektedir.
9. Diğer hususlarda ilgili 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te belirtilen mevzuat hükümlerine göre hareket edilir.
10. Sınav sonucuna göre atananların görev yerleri Üniversitemiz Rektörlüğü (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı) tarafından belirlenecektir.
11.İşe başlamayanlar ile 60 gün içerisinde görevinden ayrılanların yerine yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılacaktır.

 
Nitelik ve Beceriler
 
 
Meslek Bilgileri
Meslek Deneyim
Temizlik Görevlisi  
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
Öğrenim
En Az Öğrenim Seviyesi : İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Türkiye İş Kurumu © 2021